Voucher na lot zapoznawczy

Wspaniały pomysł na prezent dla wszystkich wielbicieli awiacji, amatorów mocnych wrażeń i marzycieli chcących pobujać w obłokach!

Umożliwia osobom bez doświadczenia lotniczego odbycie wstępnego kursu pilotażu i własnoręczne sprawdzenie, jak reagują stery samolotu. Realizacja lotów odbywają się samolotami AT-3, TECNAM P2008JC oraz CESSNA 172, są to certyfikowane samoloty znajdujące się pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pod okiem doświadczonego pilota odbędziecie półgodzinny lot w okolicy Chojny.

PROGRAM:

  • Krótki wykład wprowadzający w arkana lotnictwa
  • Objaśnienie procedur przygotowujących do lotu
  • około 30 minutowy lot w okolicach Chojny

Voucher na lot zapoznawczy samolotem TECNAM P2008 JC – 729zł

Voucher na lot zapoznawczy samolotem AT3 – 629zł

Voucher na lot zapoznawczy samolotem Cessna 172 – 729zł

 

*Maksymalna waga uczestnika dla wersji 599 zł 105 kg.

 

ABY KUPIĆ VOUCHER NALEŻY:

Zrobić przelew na nasze konto:

SKY CITY
23 2490 0005 0000 4600 9602 2349 

Potwierdzenie przelewu oraz imię i nazwisko dla kogo ma być voucher
należy wysłać na nasz adres email : office@sky-city.pl

W ciągu 2 dni roboczych odsyłamy imienny voucher mailem zwrotnym.

W razie dodatkowych pytań nasz numer telefonu: 517 448 004 (czynny w dni robocze 8-15)

REGULAMIN VOUCHERÓW

I Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

Voucher– forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Klientem a firmą SKY CITY, zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi. Voucher dostarczany jest drogą elektroniczną (do samodzielnego wydrukowania) w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Usługa – nie krótszy niż 30-minutowy* lot samolotem Cessna 172 lub AT3, w zależności od tego, na który z samolotów został wykupiony voucher

Dowód Płatności– paragon fiskalny, nota księgowa, wyciąg z konta bankowego

Dzień roboczy– każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient– osoba nabywająca Voucher

Posiadacz Vouchera– osoba dysponująca Voucherem, uprawniającym do realizacji usługi.

Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów firmy SKY CITY

Organizator – SKY CITY Sp. z o.o., zwana dalej SKY CITY

*czas na ziemi oraz w powietrzu

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów.

2. Przed nabyciem Vouchera Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie www.sky-city.pl

3. Warunkiem nabycia Vouchera jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

4. Okres ważności Voucherów wynosi 6 miesięcy.

5. Ważność Voucherów liczona jest od dnia dokonania płatności.

6. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym SKY CITY

7. Warunkiem przekazania vouchera jest wysłanie informacji o zakupie usługi na adres office@sky-city.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, dla której dedykowana jest usługa oraz załączeniem potwierdzenia przelewu.

8. Voucher zostanie wysłany drogę elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania maila z potwierdzeniem

III. Realizacja Usługi

1. Informacje o miejscu, typie samolotu oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na nabytym Voucherze

2. Vouchery są imienne, nie zawierają ceny.

3. Posiadacz Vouchera ma możliwość realizacji Usługi w terminie wcześniej ustalonym i zarezerwowanym przez SKY CITY

4. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z biurem SKY CITY. Dane kontaktowe (numer telefonu) znajdują się na Voucherze.

5. Po uzgodnieniu szczegółów terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przekazać do SKY CITY numer vouchera uprawniającego do realizacji Usługi

6. Posiadacz Vouchera ma obowiązek przedstawić Voucher (w wersji papierowej lub na urządzeniu mobilnym) bezpośrednio przed wykonaniem usługi w celu weryfikacji.

7. SKY CITY może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

8. Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg SKY CITY nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

– niesprzyjające warunki pogodowe;

– nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;

– nagła choroba pilota;

– nieprzewidziane wypadki losowe.

9. W sytuacjach określonych w pkt 8, klient ma prawo umówić się na inny termin

10. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

– odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

– żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z przepisami prawa lotniczego i/lub regulaminem lotniska.

– odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W sytuacjach określonych w pkt 10 Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

IV Wymiany, zwroty

1. Niewykorzystane Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

V Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu realizacji zamówienia

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. SKY CITY nie udostępnia danych osobowych Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

VI Odpowiedzialność

1. SKY CITY ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. SKY CITY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość.

4. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

5. SKY CITY nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Klientowi.

VII. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Klientem SKY CITY stara się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.